Design a site like this with WordPress.com
Započni

Procedura prodaje u preduzeću

Prodaja zauzima centralno mesto u svakom preduzeću, jer tek prodajom robe na tržištu preduzeće ostvaruje svoje ciljeve i zadatke i ispunjava svoju svrhu i razlog zbog koga je osnovano. Prodajna aktivnost u savremenim preduzećima deo je mnogo šire marketing aktivnosti, jer su današnja preduzeća u svom poslovanju marketinški orijentisana i zahtevi potrošača su na prvom mestu, tako da i prodaja u centar svojih aktivnosti stavlja zahteve i želje potrošača.

Procedura prodaje obuhvata veliki skup različitih aktivnosti, a to su:

1.Istraživanje tržišta – da bi preduzeće imalo informacije šta kupci i potrošači žele i da li postoji tržište za njihove proizvode, sprovodi se marketinško istraživanje tržišta. Cilj je pronaći potencijalne kupce i stupiti u kontakt s njima da bi utvrdili šta su njihove želje i šta preduzeće može da uradi da tim željama izađe u susret.

2.Vođenje poslovne korespondencije sa kupcima – obuhvata prijem, izradu i slanje mnogobrojnih pisama i drugih dokumenata koji prate prodaju i to: prijem upita; izradu i slanje različitih vrsta ponuda (cirkularne, opšte i posebne – obavezne, neobavezne, ponude s rokom, ponude do opoziva) kao i ponude za saradnju; prijem porudžbenica; izdavanje predračuna i računa – otpremnice; sastavljanje i izradu kupoprodajnih ugovora u skladu s dobrim poslovnim običajima; izradu i slanje urgencija; izradu i slanje propratnih pisama.

3.Marketinški poslovi unapređenja prodaje – da bi unapredili prodaju i još više kupcima i potrošačima približili ponudu preduzeća, obavljaju se različite marketinške aktivnosti, kao što su: izrada i redovno ažuriranje web stranice preduzeća, reklamiranje putem društvenih mreža; izrada reklamnog materijala, kataloga, flajera; izrada prezentacija; učešće na sajmovima i slično.

4.Rad sa reklamacijama – jako važan aspekt komunikacije sa kupcima i potrošačima jeste način na koji se odgovara na primedbe kupaca. Aktivnosti koje se ovde realizuju odnose se na: prijem reklamacija; proveru istinitosti navoda, izradu i slanje bonifikacija i rešavanje reklamacija.

5.Saradnja sa drugim službama preduzeća – prodaja u svojim aktivnostima sarađuje sa svim ostalim službama preduzeća, a posebno sa: skladištem – izrađuje i šalje skladištu nalog za izdavanje robe; finansijama – izrada i slanje fakture finansijskoj službi; nabavkom – prijem kalkulacija od nabavne službe; opštim poslovima – saradnja oko izrade kupoprodajnih ugovora i naravno proizvodnjom – oko proizvodnje proizvoda koje tržište traži.

6.Izrada kalkulacije prodajne cene robe – prodajna služba preduzeća izrađuje kalkulaciju prodajne cene robe i maloprodajne cene pojedinačnih artikala, uz uračunavanje razlike u ceni, odnosno marže ili rabata. Pored toga, izrađuje cenovnike koji se šalju kupcima.

7.Analiza prodaje – kao i svi ostali poslovi preduzeća i prodaja vrši analizu svog rada, da bi utvrdila uspešnost, odnosno kritične tačke, eventualni neuspeh i razloge zbog koga je do njega došlo. Analizira se prodaja po vrstama robe, odnosno asortimanu; prodaja po kupcima; prodaja po vrstama kanala prodaje.

Ključni pojmovi

Prodaja, marketing, prodajna služba, procedura prodaje, ponuda, predračun, račun-faktura, rešenje reklamacije, kupoprodajni ugovor.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 159 do strane 182. Za utorak 21.04. u 16 časova zakazujem sastanak na grupi, gde ćemo razgovarati o onome što ste pročitali.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Procedura nabavke u preduzeću

Nabavka u preduzeću jedna je od najvažnijih aktivnosti, jer se njome obezbeđuju potrebni materijalni resursi za poslovanje preduzeća. Da bi nabavka bila uspešno sprovedena, potrebno je obaviti veliki broj aktivnosti i poštovati određene procedure.

Aktivnosti nabavke

Procedura nabavke obuhvata sledeće aktivnosti:

 1. Planiranje nabavke – izrada plana nabavke vrši se:
  • na osnovu plana proizvodnje u proizvodnom preduzeću i obuhvata izradu plana potrebnog materijala i izradu plana nabavke materijala – ovi planovi se razrađuju prema vrstama materijala, vremenu nabavke i dobavljačima.
  • na osnovu plana prodaje u trgovinskom preduzeću i ovde se plan nabavke razrađuje prema asortimanu robe, dinamici nabavke i dobavljačima.
 2. Upravljanje zalihama – zalihe predstavljaju one količine materijala, gotovih proizvoda ili trgovinske robe koje obezbeđuju neometano poslovanje preduzeća. Preduzeće se može opredeliti za različite politike vođenja zaliha – minimalnih ili maksimalnih, s ciljem da nađe optimalni nivo zaliha, tj. onaj nivo zaliha koji iziskuje najmanje ukupne troškove držanja zaliha.
 3. Istraživanje tržišta nabavke – potrebno je istražiti ponudu različitih dobavljača i stupiti u kontakt sa potencijalnim dobavljačima.
 4. Izbor najpovoljnije ponude – prvo je potrebno utvrditi kriterijume, a zatim na osnovu tih kriterijuma izabrati najpovoljniju ponudu .
 5. Poslovna korespondencija sa dobavljačima – obuhvata: izradu i slanje upita dobavljačima; prijem i analizu ponuda; slanje porudžbina i zaključivanje ugovora; prijem ulaznih računa; slanje urgencije za isporuku robe.
 6. Prijem robe – obuhvata kvantitativni i kvalitativni pregled robe, sastavljanje komisijskog zapisnika i sastavljanje i slanje reklamacije dobavljaču u slučaju da postoji odstupanje u odnosu na ugovor.
 7. Izrada kalkulacije nabavne cene – izrada kalkulacije uz praćenje zavisnih troškova nabavke.
 8. Saradnja sa drugim službama preduzeća – prvenstveno proizvodnjom, skladištem, finansijama i računovodstvom; izradu i slanje skladištu Naloga za prijem robe; slanje računovodstvu ulaznih računa i kalkulacija na knjiženje.
 9. Evidencija i analiza nabavke – vrši se prema vrsti robe i dobavljačima, poredi se plan nabavke sa planom prodaje, usklađuje se dinamika nabavke sa dinamikom prodaje.

I na kraju…

Ključni pojmovi: nabavka, procedura nabavke, aktivnosti nabavke, planiranje nabavke, zalihe, istraživanje tržišta nabavke, upit, ponuda, porudžbenica, urgencija, komisijski zapisnik, reklamacija, kalkulacija nabavne cene, nalog za prijem robe.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate iz vašeg udžbenika tekst od strane 153 do strane 155. ROK JE 27.03 DO 12 ČASOVA *(za radoznale – tekst je od strane 126 do strane 155)*
 • odgovorite na sledeća pitanja i te odgovore mi pošaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 27.03. DO 12 ČASOVA.
  1. Šta je nabavka i koji je osnovni cilj nabavke?
  2. Koje se aktivnosti javljaju u proceduri nabavke?
  3. Na osnovu čega se sastavlja plan nabavke?
  4. Šta su optimalne zalihe?
  5. Na osnovu kojih kriterijuma se bira najpovoljnija ponuda?
  6. Šta je porudžbenica i koje podatke treba da sadrži?
  7. Šta je reklamacija?
  8. Šta obuhvata analiza nabavke?
 • koristeći podatke iz zadatka br. 17. na strani 156 vašeg udžbenika ( podatke koji nedostaju dopunite sami) uradite sledeća pisma i pošaljete mi mejlom:
  1. UPIT (ROK ZA SLANJE JE 31.03. DO 12 ČASOVA)
  2. PORUDŽBENICU (ROK ZA SLANJE JE 31.03. DO 12 ČASOVA)
  3. URGENCIJU (ROK ZA SLANJE JE 07.04. DO 12 ČASOVA)
  4. REKLAMACIJU za pogrešnu količinu (ROK ZA SLANJE JE 07.04. DO 12 ČASOVA)

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!