Design a site like this with WordPress.com
Započni

Transportna funkcija u preduzeću

Transport predstavlja prevoz ljudi i robe s jednog mesta na drugo, ali sa stanovišta poslovanja preduzeća, u fokusu je prevoz robe. Transport u preduzeću odnosi se na transport materijala, sirovina i poluproizvoda od dobavljača do preduzeća, transport gotovih proizvoda (i trgovinske robe) od preduzeća do kupaca, kao i unutrašnji transport unutar preduzeća između skladišta i proizvodnje ili u slučaju trgovinskih preduzeća do magacina i prodavnica.

Transportno poslovanje u preduzeću obuhvata sve poslove vezane za dopremu i otpremu različitih vrsta roba, a time se bavi transportna služba preduzeća.

Značaj transporta za preduzeće je veliki, jer transport omogućava neometano poslovanje tako što premošćava prostorno nepodudaranje između proizvodnje i potrošnje – roba mora stići do kupaca!

Zadaci transporta

Preduzeće može da poseduje sopstveni vozni park i da koristi sopstvena transportna sredstva, a može i da koristi usluge nekog transportnog preduzeća. Najčešće preduzeća koriste kombinaciju ove dve varijante.

Koje zadatke transportna služba preduzeća treba da obavlja? Treba da prikupi informacije o stanju sopstvenog voznog parka, zatim informacije o ponudi usluga transportnih preduzeća; da izradi plan korišćenja transportnih sredstava na godišnjem nivou i razradi operativne planove; da ostvari saradnju sa skladištem; da izdaje naloge za sopstvena transportna sredstva i donosi odluke o korišćenju tuđih; vodi transportnu dokumentaciju i evidenciju; osigurava robu na putu i obezbeđuje smeštaj robe u toku transporta, ukoliko je to potrebno; izrađuje kalkuaciju cena transporta, kontroliše fakture za tuđe transportne usluge i kontroliše i analizira rad sopstvenog voznog parka.

Planiranje rada transporta

Transportna služba preduzeća izrađuje godišnji plan rada i razrađuje ga na mesečne i operativne planove. S obzirom da su troškovi transporta velika stavka u ukupnim troškovima preduzeća i opterećuju cenu proizvoda u znatnoj meri, na transportnoj službi je da pronađe načine da radi što ekonomičnije, odnosno da smanji troškove, a da pri tome transport ostane siguran, bezbedan i brz.

Ekonomičnost u transportu se postiže:

 • izborom najkraćeg puta prevoza – potrebno je isplanirati najkraću maršutu kretanja za svako transportno sredstvo od početka prevoza robe pa do odredišta.
 • izborom najekonomičnijeg načina transporta – ukoliko može da bira (u zavisnosti od putanje i vrste robe), najekonomičniji je vodeni , zatim železnički, zatim drumski transport – a najskuplji je avio transport.
 • snižavanjem troškova manipulacije robom na putu – korišćenjem mehanizacije za utovar i istovar robe, izbegavanje pretovara robe ako je to moguće.
 • maksimalnim iskorišćenjem kapaciteta transportnih sredstava – s obzirom da se plaća puna nosivost vozila, bez obzira koju količinu proizvoda nosi, treba težiti ka što većoj iskorišćenosti kapaciteta vozila.

Ključni pojmovi

Transoprt, transportno poslovanje, transportna služba, zadaci transporta, ekonomičnost transporta.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 70 do strane 71. Za petak 24.04. u 16 časova zakazujem sastanak na grupi, gde ćemo razgovarati o onome što ste pročitali.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Ostali poslovi skladišne funkcije

Pored poslova koji se odnose na organizaciju rada, prijem i izdavanje robe iz skladišta, kao i pakovanje robe, skladišna funkcija preduzeća bavi se i nekim drugim veoma važnim poslovima i aktivnostima, kao što su: vođenje skladišne dokumentacije i evidencije, analiza rada skladišta i obezbeđivanje kvalitetne saradnje sa ostalim funkcijama preduzeća.

Dokumentacija i evidencija u skladištu

Za uspešno poslovanje skladišta veoma je važno voditi pravilnu evidenciju o stanju i kretanju robe po artiklima, tako što se za svaki artikal otvara posebna kartica sa svim potrebnim podacima i ova kartica stoji uz robu.

Na kartice se ne unose puni nazivi atrikala, već se koristi sistem nomenklature, odnosno klasifikovanja materijala i roba prema nekom već utvrđenom sistemu. Sistemi koji se koriste za nomenklaturu su sledeći:

 • serijski sistem – materijali i robe se prema srodnosti grupišu serijom brojeva
 • dekadni sistem – materijali i robe se grupišu u deset grupa, od 0 do 9, koje se zatim dalje raščlanjuju u podgrupe itd
 • kombinovani sistem – kombinacija serijskog i dekadnog sistema

Nomenklatura materijala obezbeđuje da se poslovanje skladišta i upravljanje zalihama obavlja efikasnije i racionalnije. To pogotovo dolazi do izražaja u savremenim uslovima gde je evidencija skladišnog poslovanja kompjuterizovana.

Saradnja sa ostalim funkcijama u preduzeću

Da bi skladišna funkcija mogla da obavlja svoju aktivnost kako treba, potrebno je da u preduzeću postoji saradnja između ove i ostalih funkcija, prvenstveno sa nabavnom, proizvodnom, prodajnom i transportnom funkcijom.

Od kvaliteta ove saradnje zavisiće uspešnost poslovanja celog preduzeća.

Analiza skladišne funkcije

Dobrim radom skladišna funkcija doprinosi uspešnosti poslovanja celog preduzeća. Cilj je da skladišni troškovi budu na što nižem nivou, a da bi to postigli, potrebno je analizirati određene kategorije skladišnog poslovanja i dobijene rezultate analize iskoristiti za poboljšanje rada u budućnosti.

Analizira se sledeće:

 • ekonomisanje skladišnim prostorom – u kojoj meri se skladišni prostor koristi ekonomično i racionalno. Poželjno je da bude iskorišćen u što većem stepenu.
 • ostvareni efekti rada u skladištu i produktivnost rada – što je više unete, smeštene i iznete robe uz što manje trošenje radne snage, to je skladište produktivnije.
 • racionalnost rasporeda robe u skladištu – u kojoj meri je roba u skladištu smeštena prema metodu najkraćeg puta, koliko vremena treba za njenu manipulaciju. Poželjno je da je skladišni prostor što racionalnije iskorišćen.

Ključni pojmovi

Skladišna evidencija, nomenklatura, saradnja skladišne sa drugim funkcijama, analiza skladišnog poslovanja.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 67 do strane 69. ROK JE 06.04. DO 18 ČASOVA
 • odgovorite na pitanja broj 6, 7 i 8 na strani 69 vašeg udžbenika i to mi pošaljete mejlom. ROK JE 06.04. DO 18 ČASOVA

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Ambalaža i pakovanje robe

Kada kupujemo neki proizvod, veoma često se dešava da između jako mnogo artikala različitih proizvođača, izaberemo upravo onaj čije nam se pakovanje najviše dopadne. Sama ta činjenica govori o tome koliko je za preduzeće koje se bavi proizvodnjom važno, da pored kvaliteta i cene proizvoda, odabere i adekvatnu ambalažu i pakovanje.

Ambalaža predstavlja omot, okvir, posudu i slično u koju se stavlja proizvod da bi bio zaštićen i da bi zadržao upotrebne osobine i kvalitet. Izgled i kvalitet ambalaže zavisiće od karakteristika samog proizvoda, od toga šta proizvod zahteva i naravno od troškova ambalažnog materijala.

Pakovanje predstavlja spoljašnju ambalažu u kojoj se proizvod pojavljuje na tržištu. S obzirom na izreku da “pakovanje prodaje robu“, marekting funkcija preduzeća posvećuje veliku pažnju kreiranju primamljive ambalaže za asortiman preduzeća.

Funkcije ambalaže

U savremenim uslovima poslovanja, ambalaža i pakovanje robe imaju višestruke funkcije koje možemo svrstati u četiri grupe:

 • zaštitna funkcija
 • manipulativna funkcija
 • upotrebna funkcija
 • promotivna funkcija

Zaštitna funkcija – proizvod mora biti upakovan tako da ne dođe do bilo kog oštećenja, lomljenja, prosipanja, kvarenja, kao i da se kvalitet i upotrebna vrednost proizvoda ne promeni. Ambalaža mora zaštititi proizvod u transportu i tokom boravka u skladištu i prodavnicama. Takođe, proizvod mora imati dovoljno prostora unutar pakovanja, ni previše, ni premalo – da bi bio zaštićen ali i da bi ispunio određene estetske standarde. U današnje vreme pakovanje proizvoda mora da ispuni i ekološke standarde, da po mogućstvu bude od bio-razgradivih materijala i sva preduzeća moraju da posvete veliku pažnju očuvanju životne sredine i društveno odgovornom ponašanju.

Manipulativna funkcija – ova funkcija ambalaže dolazi do izražaja prilikom transporta i skladištenja robe i treba da omogući brzo i lako rukovanje robom tokom prevoza, utovara, pretovara, istovara i smeštaja u skladište, kao i da roba bude u pakovanju čija veličina odgovara kupcima.

Upotrebna funkcija – kod određenih vrsta proizvoda ambalaža ima i upotrebnu funkciju, jer omogućava da se proizvod upotrebi i iskoristi (flašica za vodu ili sok, bočica za parfem, konzerva paštete itd). Ovde se posebno mora voditi računa o kvalitetu ambalaže i njenoj funkcionalnosti, jer ukoliko je korišćenje proizvoda komplikovano ili otežano zbog nefunkcionalne ambalaže, to će odvraćati kupce od kupovine tog proizvoda.

Promotivna funkcija – ambalaža u funkciji promocije proizvoda treba da bude atraktivna, efektna, da privlači pažnju kupaca dizajnom, bojama, materijalom. Treba da omogući automatsko prepoznavanje tog proizvoda od strane potrošača. Osim lepog i privlačnog izgleda, pakovanje treba da sadrži etiketu ili nalepnicu ili privesak sa svim potrebnim informacijama za potrošače (naziv proizvoda, robna marka, proizvođač, sastav, način upotrebe, vek trajanja, posebna upozorenja npr. o alergenima ili načinu korišćenja.

Ključni pojmovi: ambalaža, pakovanje, funkcije ambalaže, promocija.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 66 do strane 67. ROK JE 03.04. DO 12 ČASOVA
 • odgovorite na pitanje broj 5 na strani 69 vašeg udžbenika i to mi pošaljete mejlom. ROK JE 03.04. DO 12 ČASOVA
 • napišete sastav u kome ćete navesti i obrazložiti nekoliko pozitivnih i negativnih (konkretnih) primera koji dokazuju tvrdnju da “pakovanje prodaje proizvod“ i to mi pošaljete mejlom. ROK JE 03.04. DO 12 ČASOVA.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Prijem i izdavanje iz skladišta

Upešan rad skladišta u preduzeću postiže se efikasnim upravljanjem ulaznim tokovima (prijem i smeštaj materijala i proizvoda u skladište) i izlaznim tokovima (izdavanje materijala i proizvoda iz skladišta).

Prijem u skladište

Prijem materijala u skladište vrši se na osnovu Naloga za prijem materijala koji izdaje nabavna služba preduzeća, a skladište u tu svrhu sastavlja dokument koji se naziva Prijemnica materijala i koji sadrži sve potrebne podatke o materijalu koji se skladišti. Prijemnica se piše u tri primerka, od kojih jedan ostaje u skladištu, a po jedan se dostavlja nabavnoj službi i knjigovodstvu preduzeća.

Prijem gotovih proizvoda u skladište vrši se na osnovu dokumenta koji se naziva Dostavnica. Ovaj dokument sastavlja se u proizvodnji, piše u četiri primerka i sadrži sve potrebne podatke o proizvodima. Skladište prijem proizvoda potvrđuje potpisom poslovođe na dostavnici, a jedan primerak zadržava, dok preostala tri šalje u proizvodnju, prodaju i knjigovodstvo.

Prijem trgovinske robe vrši se na osnovu Naloga za prijem robe koji izdaje nabavna služba trgovinskog preduzeća, a skladište sastavlja Prijemnicu robe.

Izdavanje iz skladišta

Izdavanje materijala iz skladišta vrši se na osnovu dokumenta koji se naziva Trebovanje i koga skladištu šalje proizvodnja. Piše se u tri primerka, od kojih se jedan sa materijalom vraća u proizvodnju, jedan ostaje skladištu, a jedan se šalje knjigovodstvu. Ako proizvodnja vraća višak materijala koji nije utrošila u skladište, sastavlja dokument koji se naziva Povratnica materijala i dostavlja istim službama preduzeća.

Izdavanje gotovih proizvoda vrši se na osnovu Naloga za izdavanje gotovih proizvoda koji sastavlja prodaja i šalje skladištu. Skladište sa izdatom robom šalje Otpremnicu, koju sastavlja u četiri primerka i dostavlja prodaji, knjigovodstvu i kupcu, a jedan primerak ostaje skladištu.

Izdavanje trgovinske robe vrši se na osnovu Trebovanja prodavnice koju šalje poslovođa prodavnice, a skladište izdaje robu i sastavlja dokument koji se naziva Dostavnica. Dostavnica se piše u tri primerka, jedan se šalje u prodavnicu uz robu, jedan se dostavlja knjigovodstvu, a jedan ostaje skladištu.

I na kraju…

Iz ove lekcije potrebno je da pažnju najviše posvetite sledećem: šta su skladišni tokovi; kako i na osnovu kojih dokumenata se vrši prijem u skladište materijala, gotovih proizvoda i trgovinske robe; kako i na osnovu kojih dokumenata se vrši izdavanje iz skladišta materijala, gotovih proizvoda i trgovinske robe.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak je potrebno da:

 • pročitate iz vašeg udžbenika tekst od strane 64 do strane 66. ROK JE 27.03 DO 12 ČASOVA
 • dopuna zadatka za ambiciozne: napišite dva primera koji pokazuju dobro, odnosno loše poslovanje skladišta u preduzeću i posledice istih. U ove primere uključite ono što smo danas učili o skladišnim tokovima. Ovo mi šaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 27.03. DO 12 ČASOVA

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Skladišna funkcija u preduzeću

Potreba za skladištenjem različitih vrsta robe, proizvoda, poluproizvoda i materijala javlja se i u proizvodnim i u trgovinskim preduzećima, da bi se prevazišao problem vremenskog nepodudaranja procesa nabavke, proizvodnje i prodaje. Time se bavi skladišna funkcija.

Da bi proces proizvodnje mogao da se odvija bez prekida i poteškoća, neophodno je da preduzeće poseduje zalihe materijala i poluproizvoda. Prodaja se oslanja na zalihe gotovih proizvoda na skladištu, dok se prodaja u trgovinskim preduzećima oslanja na zalihe trgovinske robe u skladištu.

Skladišno poslovanje obuhvata skup aktivnosti koje se odnose na prijem, smeštanje, čuvanje i izdavanje različitih vrsta roba iz skladišta. Obično u preduzećima postoji posebna skladišna služba koja obavlja ove poslove.

Svi zadaci, odnosno poslovi koje skladišna funkcija preduzeća treba da obavi od izuzetnog su značaja i proizvodnom i trgovinskom preduzeću. Pored prijema roba koji se moraju zapisnički konstatovati, tu je i odgovarajući smeštaj, čuvanje i rukovanje robom u skladištu, vođenje evidencija o stanju zaliha, izdavanje roba iz skladišta, njenim pakovanjem i otpremom, kao i vođenje inventara o stanju na skladištu. Ako ovaj sistem ne funkcioniše, trpeće i proizvodnja i prodaja.

Vrste skladišta

Skladišta su prostori za smeštaj i čuvanje robe. Možemo ih podeliti prema različitim kriterijumima, što pokazuje sledeća slika:

Organizacija skladišta

Da bi skladišno poslovanje funkcionisalo kako treba, mora imati dobru organizaciju i mora se rukovoditi određenim principima, od kojih su najznačajniji princip ekspeditivnosti i princip ekonomičnosti.

Poštovanje principa ekspeditivnosti u skladištu podrazumeva racionalan raspored robe u skladištu, koji će omogućiti lak i brz pristup potrebnim robama. U današnjim uslovima ovo je dodatno olakšano kompjuterizovanim evidencijama stanja i kretanja roba iz skladišta.

Poštovanje principa ekonomičnosti u skladištu podrazumeva takvo poslovanje uz koje će se ostvarivati što manji troškovi, izazvani bilo prirodnim ili nekim drugim faktorima.

Prirodni gubici na robi mogu biti: kalo (gubitak u težini i zapremini robe zbog prirodnih procesa – kod voća, povrća, mesa, robe u tečnom stanju i slično); rastur (rasipanje, razlivanje, curenje, topljenje); lom (razbijanje, lomljenje) i kvar (biohemijske promene na robi organskog porekla – buđ, truljenje i slično).

Drugi gubici na robi koji mogu nastati u skladištima prouzrokovani su krađom, nepravilnim rukovanjem, nepogodama i slično.

I na kraju…

Iz ove lekcije potrebno je da pažnju najviše posvetite sledećem: šta je skladišna funkcija i koji su njeni zadaci, šta obuhvataju skladišni poslovi, šta je skladište i koje vrste skladišta postoje, po kojim principima je organizovano skladište.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak je potrebno da:

 • pročitate iz vašeg udžbenika tekst od strane 62 do strane 64. ROK JE 23.03 DO 12 ČASOVA
 • odgovorite na prva četiri pitanja na strani 69 iz vašeg udžbenika, i te odgovore mi pošaljite mejlom. ROK ZA SLANJE JE 23.03. DO 12 ČASOVA.
 • za ambiciozne: napišite dva primera koji pokazuju dobro, odnosno loše poslovanje skladišta u preduzeću i posledice istih. Ovo mi takođe šaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 27.03. DO 12 ČASOVA

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!