Design a site like this with WordPress.com
Započni

Oblici i značaj poslovne komunikacije

Oblici, odnosno kanali putem kojih se odvija poslovna komunikacija mogu biti:

1.opšti masovni mediji (štampani mediji, elektronski mediji, izložbeni mediji); poslovni ambijent preduzeća koji pruža javnosti sliku (imidž) i stvara atmosferu tog preduzeća; događaji, odnosno učešće u dešavanjima radi izazivanja interesa ciljne grupe. Opšti oblici poslovne komunikacije usmereni su ka okruženju i putem njih preduzeće saopštava sve važne informacije o svom poslovanju, ponudi, aktivnostima i slično.

2.lični – prenošenje poruka ličnim kontaktom, putem telefona ili pošte s ciljem obavljanja određene poslovne aktivnosti.

3.vaninsitucionalni – takozvana promocija preduzeća “od usta do usta“, gde informaije o preduzeću, onome što preduzeće nudi i kako posluje prenose kupci, potrošači, prijatelji, saradnici i slično.

Značaj poslovne komunikacije

Uspešna komunikacija osnovni je preduslov za obavljanje bilo kakvih aktivnosti, a to posebno dolazi do izražaja u poslovanju preduzeća kod određenih radnih mesta kao što su menadžeri, komercijalisti, osobe koje se bave marketingom i slično.

Dobra komunikacija dovodi do dobrih međuljudskih odnosa, nedostatak komunikacije uzrok je mnogih problema u organizacijama. To ukazuje da je značaj poslovne komunikacije veoma veliki, a može se posmatrati sa nekoliko stanovišta.

Prema funkcionalnom aspektu, poslovna komunikacija ima:

1.Koordinacioni značaj -koordinacijom se usklađuju aktivnosti pojedinih segmenata organizacione strukture preduzeća vertikalno i horizontalno, a osnov uspešne koordinacije aktivnosti jeste upravo komunikacija.

2.Organizaciono-kulturni značaj – poslovnom komunikacijom definiše se organizaciono ponašanje i organizaciona kultura zaposlenih u preduzeću.

3.Motivacioni značaj – dobrim komunikacionim sposobnostima menadžeri motivišu zaposlene na veće zalaganje, zajedništvo, timski rad.

4.Integrativni značaj – dobrom komunikacijom zaposlenim se daje na značaju, pokazuje da su važni i da su integralni deo preduzeća.

5.Inovativni značaj – dobrom komunikacijom menadžeri dobijaju kvalitetne informacije i ideje od zaposlenih, a zaposleni poruke podrške i uvažavanja njihovog mišljenja, znanja i stručnosti od menadžera.

Prema korespondentnom aspektu, poslovna komunikacija ima:

1.Poslovno-komercijalni značaj – poslovna korespondencija pomoću raznih poslovnih pisama omogućava obavljanje kupoprodajnih aktivnosti preduzeća.

2.Pravni značaj – poslovna prepiska je pravosnažna i može poslužiti kao dokaz u slučaju sudskog spora, stoga treba voditi računa o njenoj tačnosti i istinitosti.

3.Knjigovodstveni značaj – dokumentacija koja se javlja u korespondenciji koja prati kupoprodajne aktivnosti služi kao dokaz za knjiženje u knjigovodstvu preduzeća.

4.Promotivni značaj – svako poslovno pismo oslikava preduzeće koje ga šalje, kako podaci navedeni u njemu, tako i način i stil pisanja.

5.Istorijski značaj – poslovna korespondencija može poslužiti kao izvor podataka o istorijatu preduzeća i načinu njegovog poslovanja.

Ključni pojmovi

Komunikacija putem masovnih medija, lična komunikacija, vaninstitucionalna komunikacija, funkcionalni značaj komunikacije, korespondentni značaj komunikacije.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 132 do strane 135. Za četvrtak 23.04. u 16 časova zakazujem sastanak na grupi, gde ćemo razgovarati o onome što ste pročitali.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Proces komuniciranja i vrste poslovne komunikacije

Komunikacija između ljudi ima ogroman značaj u svim aspektima ljudskog života, pa tako i u poslovnim odnosima zauzima posebno mesto. Sposobnost poslovnih ljudi da prenesu poruku i da saslušaju druge jedan je od ključnih elemenata njihove uspešnosti.

Za komunikaciju se koriste različita sredstva, osim govora, to su telefoni, kompjuteri, Internet, faksovi, pisana reč itd. Koje god sredstvo da se koristi, vrlo je važno da poruka koja se prenosi bude tačna, jasna i nedvosmislena. Nedostatak komunikacije, ili neadekvatno prenešena poruka, uzrok su većine problema.

U suštini, da bi ceo proces komuniciranja bio uspešan, a radi se o veoma složenom procesu, svi elementi ovog procesa moraju biti usklađeni. Hajde da vidimo koji su to elementi.

Elementi procesa komuniciranja

Komunikacija može biti jednosmerna (pošiljalac – poruka – primalac) i dvosmerna (pošiljalac – poruka – primalac – povratna informacija). Proces informacija čine sledeći elementi:

1.Pošiljalac – osoba koja je izvor, odnosno inicijator komunikacije, onaj ko saopštava početnu informaciju jezikom i načinom koji će primalac poruke razumeti. Poruka (informacija) mora biti jasna, nedvosmislena, mora da saopšti ono što je pošiljalac nameravao da kaže i zbog toga pošiljalac mora da poseduje određenu veštinu komunikacije.

2.Primalac – osoba koja prima poruku i “prevodi“ je tako da razume njeno značenje i suštinu. Da bi u tome uspeo, poruku mora da pažljivo sluša ili pročita ili da pažljivo posmatra pošiljaoca u slučaju neverbalnih poruka.

3.Poruka – predmet komunikacije, mora imati neko značenje. Problem nastaje kada značenje poruke različito shvataju pošiljalac i primalac, što se dešava zbog različitih razloga i što je suština problema u komunikaciji.

4.Kanal – putanja kojom se odvija komunikacija. Kanali za prenos informacija mogu biti ljudi – govor, mediji, govor tela, pisma, e-mail, društvene mreže i slično. Pošiljalac bira kanal u zavisnosti od sadržaja poruke, od toga kome je poruka namenjena i koliko je hitna.

5.Povratna informacija – odgovor primaoca na poruku koju je dobio. Pokazuje da li je primalac razumeo suštinu poruke ili ne. U zavisnosti od toga, primalac započinje novi proces komuniciranja.

6.Opažanje (percepcija)– značenje koje poruci pridaju pošiljalac i primalac – poželjno je da bude približno isto, jer to pokazuje da je poruka primljena i protumačena kako treba. Suprotna situacija – kada je percepcija poruke različita, osnovni je uzrok problema u komunikaciji.

Vrste poslovne komunikacije

Poslovna komunikacija se može podeliti prema različitim kriterijumima:

1.Prema smeru komuniciranja – može biti:

a) interna poslovna komunikacija – način, sredstva i metode prenošenja informacija unutar jedne organizacije. Svrha je da se poslovi obave kako treba i na vreme i na taj način ostvare poslovni ciljevi. Interna komunikacija može biti: komunikacija “na dole“ – od višeg hijerarhijskog nivoa ka nižim; komunikacija “na gore“ – od nižih hijerarhijskih nivoa ka višim; horizontalna komunikacija – na istom hijerarhijskom nivou; neverbalna komunikacija između saradnika.

b) eksterna poslovna komunikacija – mehanizam razmene informacija jedne organizacije sa ciljnim grupama u okruženju. Bazira se na poslovnoj kulturi organizacije i imidžu koji organizacija gradi. U zavisnosti od toga prema kome je usmerena, može biti: tržišna poslovna komunikacija i poslovna komunikacija sa širom društvenom zajednicom.

2.Prema obliku komuniciranja – može biti:

a) verbalna poslovna komunikacija – može biti usmena (govor, direktan razgovor, telefonski razgovor, razgovor preko interneta) i pisana (pisma, dopisi, planovi, izveštaji itd – koja je ili na papiru, ili preko e-maila i poruka). Uspešna verbalna komunikacija znači upotrebiti prave reči u pravo vreme i na pravi način.

b) neverbalna poslovna komunikacija – obuhvata govor tela, mimiku, gestikulaciju itd. kojom se takođe prenosi poruka, nekad i mnogo jasnije nego verbalnim putem. Istraživanja su pokazala da čovek neverbalno komunicira u mnogo većem procentu nego verbalno.

3.Prema jeziku komuniciranja – može biti:

a) poslovna komunikacija na zvaničnom jeziku države

b) poslovna inokomunikacija na nekom stranom jeziku

4.Prema broju učesnika – može biti:

a) lična poslovna komunikacija -jedan primalac poruke

b) opšta poslovna komunikacija – veći broj primalaca poruke

Pored ovih podela, interna poslovna komunikacija može se podeliti na formalnu i neformalnu. U zavisnosti od delatnosti kojom se neka organizacija bavi, u komunikaciji mogu da se koriste specifične fraze i izrazi, odnosno rečnik uopšte, pa se poslovna komunikacija može podeliti na: industrijsku, trgovačku, bankarsku, turističku, građevinsku i slično.

Ključni pojmovi

Proces komuniciranja, elementi procesa komuniciranja, interna poslovna komunikacija, eksterna poslovna komunikacija, verbalna poslovna komunikacija, neverbalna poslovna komunikacija.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 127 do strane 132. ROK JE 09.04 DO 12 ČASOVA
 • odgovorite na sledeća pitanja i odgovore mi pošaljite mejlom. ROK JE 09.04 DO 12 ČASOVA :
  1. Zbog čega je poslovna komunikacija važna?
  2. Šta je uzrok neuspešne poslovne komunikacije?
  3. Do čega dovodi nedostatak poslovne komunikacije?
  4. Navedite i kratko objasnite svaki element procesa komunikacije.
  5. Objasnite kroz primere vrste interne poslovne komunikacije.
  6. Objasnite kroz primere vrste eksterne poslovne komunikacije.
  7. Šta su prednosti i nedostaci usmene, a šta pisane komunikacije?
  8. Šta mislite, zbog čega su neverbalne poruke nekada “glasnije“ od verbalnih? Objasnite kroz neki primer.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Poslovna kultura i poslovna komunikacija

Poslovna kultura predstavlja svojevrsan identitet jednog preduzeća, a ispoljava se kroz organizaciono ponašanje zaposlenih i značenja koji zaposleni pridaju svojim postupcima. Poslovna kultura obuhvata sistem vrednosti preduzeća, viziju, norme ponašanja, navike, jezik, sisteme i simbole koje zaposleni koriste u preduzeću i u nastupu prema okruženju.

Poslovna kultura utiče na to kako će se odvijati komunikacija unutar preduzeća, kao i prema okruženju. Temelji se na opštoj kulturi, kulturi poslovne komunikacije i kulturi ponašanja zaposlenih.

Poslovna kultura, zajedno sa poslovnom komunikacijom i poslovnim ponašanjem stvara imidž, odnosno sliku kojom se preduzeće predstavlja u javnosti i po kojoj je prepoznatljivo.

Da bi se u jednom preduzeću izgradila uspešna poslovna kultura, prvo se mora poći od zaposlenih, koji moraju imati osećaj da su važni, da su povezani i da doprinose razvoju organizacije. Takva unutrašnja organizaciona kultura uticaće na to kakvu sliku preduzeće stvara o sebi u okruženju.

Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija predstavlja sporazumevanje između ljudi u poslovnom okruženju, koja se odvija s određenom namerom kroz prenos poruka između pošiljaoca i primaoca. Poslovna komunikacija može biti verbalna i neverbalna, direktna i indirektna, jednosmerna i dvosmerna, usmena i pisana.

Karakteristike poslovnog komuniciranja su:

 • to je aktivnost koja se preduzima s određenom namerom
 • zasniva se na razmeni poruka – usmeno, pisano, elektronski
 • postojanje poruka različitog tipa koje su predmet razmene
 • postojanje određenih kanala komunikacije – direktnih i indirektnih
 • to što se zasniva i na verbalnoj i na neverbalnoj komunikaciji
 • preduzima se sa određenim ciljem koga je potrebno ostvariti.

Ključni pojmovi: poslovna kutura, imidž, poslovna komunikacija.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 124 do strane 126. ROK JE 02.04 DO 12 ČASOVA
 • odgovorite na sledeća pitanja i odgovore mi pošaljite mejlom. ROK JE 02.04 DO 12 ČASOVA :
  1. Šta je poslovna kultura?
  2. Na čemu se temelji poslovna kultura?
  3. Šta je imidž preduzeća?
  4. Šta je poslovna komunikacija?
  5. Koje su karakteristike poslovnog komuniciranja?
 • koristeći podatke sa Interneta ili drugih izvora, napišete esej na temu “Sličnosti i razlike između poslovne kulture u našoj zemlji, zemljama dalekog istoka i SAD“ i to mi pošaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 09.04. DO 12 ČASOVA.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!