Design a site like this with WordPress.com
Započni

Projektni menadžment u preduzeću

Projektni menadžment (upravljanje projektima) predstavlja specifično područje upravljanja, koje se razlikuje od svih ostalih područja koja su obrađena u prethodnom periodu (proizvodnja, marketing, finansije, trgovina), jer je u središtu svih aktivnosti projekat.

Projekat predstavlja jedinstven proces (poduhvat) sastavljen od skupa aktivnosti, kao i ljudskih i materijalnih resursa neophodnih za izvršenje tih aktivnosti, a u cilju zadovoljenja potreba klijenta za koga se projekat realizuje. Projekat je privremenog karaktera i uvek ima definisan početak i kraj, kao i procese namenjene kreiranju nekog jedinstvenog proizvoda ili usluge, budžet za njegovu realizaciju i kvalitet koji treba ostvariti.

Koncept upravljanja projektima prisutan je u brojnim granama industrije, prvenstveno građevinskoj, brodogradnji, avioindustriji, IT industriji i drugim granama koje karakterišu visoka ulaganja, integrisanje savremenih naučnih dostignuća, visok stepen rizika i neizvesnosti. Ovaj koncept podstiče kreativnost i ubrzava primenu noviteta i promena. U preduzećima zahteva organizacionu strukturu uspostavljenu prema mrežnom modelu sa visokim stepenom fleksibilnosti, specifičnim sistemom rada i komunikacije i naglašenom ulogom menadžera projekta kao lidera.

Osnovni zadatak projektnog menadžmenta jeste da, koristeći specifične metode planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole, racionalno koristi resurse i koordinira aktivnosti u cilju realizovanja određenog projekta.

S obzirom na složenost i različitost projekata postoji više kriterijuma po kojima projekti mogu da se razvrstaju. Prema tipu poslovne aktivnosti koja se obavlja projektom, razlikuju se: investicioni projekti, istraživačko-razvojni projekti, marketinsški projekti, informatički projekti, projekti prestrukturiranja preduzeća. Prema izvođačima projekta dele se na: interne, eksterne i kombinovane. Prema stepenu neizvesnosti, projekti mogu biti: dominantno izvesni i dominantno neizvesni.

Najvažnije karakteristike projekata su:

 • razvoj kroz životni ciklus (tri faze životnog ciklusa projekta: faza oportuniteta, faza izvodljivosti i faza izvršenja)
 • originalno organizaciono rešenje (projektni metod organizacije preduzeća)
 • višeparametarski karakter (prilikom upravljanja projektom prate se uglavnom parametri vreme, troškovi i rezultati)
 • kontigentnost (prilagodljivost projekta – alternativna rešenja za njegovu realizaciju)
 • kongruentnost (projekat se usklađuje sa planovima, organizacijom i kulturom preduzeća).

Životni ciklus projekta

1.Faza oportuniteta – prva faza u životnom ciklusu projekta u kojoj se ocenjuje ideja na kojoj je projekat zasnovan. Ocenjivanje se vrši sa dva aspekta – prvo se ocenjuje koliki bi bio gubitak ukoliko se projekat ne bi realizovao, a zatim se ocenjuje koliki dobitak bi donela realizacija projekta, odnosno ocenjuje se njegova prihvatljivost. Oportunitet u stvari predstavlja korist koju bi realizacija projekta donela preduzeću i pomogla ostvarenju ciljeva poslovanja. Koriste se različite metode procenjivanja koristi projekta, a ova faza je završena kada je doneta odluka o tome da li će se projekat odbaciti ili realizovati.

2.Faza izvodljivosti – druga faza u životnom ciklusu projekta u kojoj se donosi detaljna ocena opravdanosti realizacije projekta. Ovde se procenjuje tehničko-tehnološka izvodljivost projekta, analiziraju se tržišni uslovi, ocenjuje se ekonomska i finansijska opravdanost projekta, izračunava se i analizira rentabilnost projekta koristeći različite statičke i dinamičke metode. Ukoliko se u ovoj fazi proceni opravdanost projekta po svim kriterijumima, projekat se smatra izvodljivim i pristupa se ugovaranju njegove realizacije.

3.Faza izvršenja – treća, najznačajnija i najduža faza u životnom ciklusu projekta u kojoj se pristupa realizaciji projekta. U realizaciji projekta učestvuju dve grupe lica, a to su investitor i izvođač između kojih su odnosi regulisani ugovorom. Ugovorom se definiše vrednost projekta, rokovi, obaveze ugovornih strana koje se menjaju u zavisnosti od vrste sklopljenog ugovora i drugi uslovi. Faza izvršenja završava se probnom proizvodnjom, nakon koje se ukoliko je sve bilo u redu započinje redovna ekspoloatacija projekta, a ukoliko je bilo nedostataka, vrši njihovo otklanjanje.

Kako projekat prolazi kroz životni ciklus i razvija se, tako uloga menadžera u upravljanju projektom postaje sve veća i složenija, jer raste rizik, neizvesnost, troškovi, događaju se neke nepredviđene okolnosti, a menadžer treba da nađe rešenje za sve te probleme (zamislite skupe projekte koji se trenutno realizuju, a koji su morali biti stopirani zbog vanrednog stanja na celoj planeti !!!).

Ključni pojmovi

Projekat, projektni menadžment – upravljanje projektima, životni ciklus projekta, faza oportuniteta, faza izvodljivosti, faza izvršenja.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju.
 • odgovorite na pitanja sa strane 133 vašeg udžbenika i to mi pošaljete na učionicu. ROK JE 10.05.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO GOOGLE UČIONICE!

SREĆAN RAD!

Prezentovanje trgovinske ponude

Da bi prezentovali svoju ponudu kupcima, trgovci mogu da koriste različite tehnike, u zavisnosti od toga koju su marketinšku strategiju odabrali. Razlikuju se tri osnovne tehnike prezentacije trgovinske ponude:

 1. lična prodaja
 2. izlaganje robe
 3. direktan marketing

Lična prodaja

Lična prodaja predstavlja najstariju tehniku prodaje za koju je karakteristično da prodavac predstavlja proizvod kupcu, tako što govori o njegovim svojstvima i načinu upotrebe ili koristi unapred pripremljen materijal, odnosno prezentaciju. U današnje vreme ova tehnika se uglavnom koristi u veleprodaji, dok je u maloprodaji zastupljena pretežno u specijalizovanim prodavnicama u kojima je prisutno klasično posluživanje ili mini-marketima, kioscima i slično.

Lična prodaja vrši se kroz sledeće faze:

 • priprema prodavaca – obuhvata pravljenje plana prodaje i pripremanje materijala za prezentaciju, prikupljanje podataka o kupcima u prethodnom periodu, prikupljanje podataka o proizvodima i njihovim karakteristikama, novitetima, a kada je maloprodaja u pitanju, tu je i uređenje izloga i prodajnog prostora, kase, materijala za pakovanje i slično. Cilj je da se prodavac pripremi da bi u trenutku kada dođe u kontakt sa potencijalnim kupcima, bio informisan, stručan i efikasan i da bi mogao da obavi svoj posao sa visokim nivoom profesionalizma.
 • prezentacija – suštinski je deo procesa lične prodaje i sastoji se od: uvodnog dela (upoznavanje, razmena posetnica); definisanja potreba kupaca (prodavac mora da ima sposobnost postavljanja pravih pitanja i slušanja odgovora kupca – ovo je posebno važno kod veleprodaje, ali i kod maloprodaje, kada je u pitanju trgovina skupljim ili luksuznim proizvodima); prezentacije ponude (prodavac prilagođava prezentaciju ponude onome što je saznao o potrebama kupca, mora biti siguran u sebe, stručan, predusretljiv).
 • odgovor na primedbe kupaca – prodavac mora dobro poznavati robu koju prodaje da bi mogao odgovoriti na sve primedbe kupaca, bez laži i prevare.
 • zaključivanje prodaje – kada prodavac primeti da je kupac doneo odluku i da je spreman na kupovinu, treba da zaključi posao bez daljnjeg komentarisanja.

Uloga menadžera u trgovinskim preduzećima sa zastupljenom ličnom prodajom je da obezbedi adekvatne obuke i pripreme prodavaca, da organizuje rad prodavaca po radnim mestima, da kontroliše aktivnost prodavaca i primedbe kupaca, kao i da motiviše prodavce na veće zalaganje. Lična prodaja je najskuplji vid prodaje i na menadžeru je da se postara da se ulaganje u ovakvu prodaju isplati trgovinskom preduzeću.

Izlaganje robe

Izlaganje robe kao tehnika prezentovanja trgovinske ponude nastala je da bi se smanjili troškovi prodavaca. Ovde se uloga prodavaca znatno smanjuje, tako da trgovinsko preduzeće može da zaposli i obuči daleko manji broj prodavaca nego što je slučaj kod lične prodaje. Ova tehnika javlja se i u veleprodaji (cash & carry, prodajni saloni, stovarišta) i u mnogo većoj meri u maloprodaji kroz samoizbor i samousluživanje kupaca.

Samoizbor podrazumeva određenu ulogu prodavca, koji na osnovu reakcije kupca treba da prepozna da je kupac spreman da kupi robu i da taj način obavi prodaju, dok kod samoposluživanja kupac bira robu sam, a prodavac je na kasi ili eventualno pakovanju robe.

Uloga menadžera kod ove tehnike prezentacije jeste da pronađe najbolje načine na koje će roba biti izložena da bi privukli što više kupaca i da bi trgovina ostvarila što veću prodaju .

Direktni marketing

Direktni marketing predstavlja modernu tehniku prezentovanja trgovinske ponude, koji se manifestuje kroz prezentaciju ponude putem štampanih ili elektronskih medija, što zahteva dobro razrađenu marketinšku kampanju i u smislu prezentacije i u smislu prijema porudžbina i isporuke robe.

Što se tiče uloge trgovinskog menadžera, ovakav način rada zahteva detaljnu i opsežnu pripremu aktivnosti u svim segmentima – od pronalaženja ciljne grupe potrošača, preko izbora što primamljivije prezentacije ponude i organizovanja sistema snabdevanja, pa sve do isporuke robe i rešavanja eventualnih reklamacija potrošača.

Ključni pojmovi

Prezentovanje trgovinske ponude, lična prodaja, izlaganje robe, direktni marketing.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak potrebno je da:

 • pročitate ovu lekciju i tekst iz vašeg udžbenika od strane 107 do strane 111. ROK JE 06.04 DO 12 ČASOVA.
 • odgovorite na pitanja 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13 na strani 118 vašeg udžbenika. Odgovore mi šaljete mejlom. ROK JE 06.04 DO 12 ČASOVA.
 • zadatak za ambiciozne: napravite PowerPoint prezentaciju sa temom “Pravila uspešnog izlaganja robe“. Ovo mi takođe šaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 08.04. DO 12 ČASOVA.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!

Marketing u trgovini i tržišna orijentacija trgovinskih preduzeća

Trgovinska preduzeća u današnjim uslovima privređivanja moraju da budu u potpunosti tržišno orijentisana, a menadžment preduzeća, kroz različite marketing strategije, nastoji da u ovakvim uslovima ostvari što veću konkurentsku prednost i što bolje poslovne rezultate.

U trgovini se pored standardnih 4P instrumenta marketing miksa (proizvodi i usluge, prodajna cena, prodajno mesto – distribucija i promocija), mora voditi računa i o dodatnim 3P instrumentima (personal, procesiranje – usluživanje kupaca, prodajni prostor – fizičko okruženje).

Instrumenti trgovinskog marketinga

Kada je u pitanju asortiman proizvoda i usluga koje trgovinsko preduzeće nudi potrošačima, na menadžeru je da, u skladu sa finansijskim mogućnostima preduzeća i ponudom konkurencije, ponudi onu širinu, dubinu i gustinu asortimana koja će privući i zadržati potrošače. Trgovinska preduzeća u današnje vreme uvode i sopstvene robne marke sa širokim asortimanom upravo iz tog razloga.

Kada određuju prodajnu cenu proizvoda, menadžeri u trgovini moraju s jedne strane voditi računa o visini razlike u ceni proizvoda (marže, rabata), a s druge strane da im cene proizvoda budu konkurentne.

Prodajna mesta, odnosno kanale distribucije proizvoda do potrošača, menadžer će odrediti u zaisnosti od toga da li ima veleprodaju ili maloprodaju, kao i koju vrstu roba prodaje. Lokacija maloprodajnih objekata veoma je bitan faktor kod opredeljenja potrošača za odlazak u kupovinu. Takođe, u današnje vreme trgovine omogućavaju kupovinu od kuće putem Interneta, što je posebna posebna pogodnost za potrošače, koji kupovinu obavljaju iz sopstvene kuće.

Promocija u trgovini sprovodi se kroz različite aktivnosti koje mogu biti u samim trgovinama i kao takve zavisne od umešnosti zaposlenih prodavaca, uređenosti prodajnog prostora, ponuđenih prodajnih akcija i slično, ali mogu biti i sve one promotivne aktivnosti koje se sprovode kroz oglašavanje, promotere itd.

Dopunski instrumenti trgovinskog marketinga

Personal, odnosno zaposleno osoblje u trgovini, ima direktan kontakt sa kupcima i potrošačima i u svesti istih ostavlja utisak o toj trgovini i utiče na odluku da li će kupac ponovo kupovati tu. Upravo iz tog razloga menadžment trgovinskog preduzeća posebnu pažnju mora da posveti izboru, obuci i treninzima zaposlenih da bi postigli onaj nivo usluge koji današnji potrošači zahtevaju. Takođe, menadžeri moraju da motivišu zaposlene na kvalitetan rad, kroz korišćenje različitih metoda i sistema praćenja i nagrađivanja osoblja.

Procesiranje – usluživanje kupaca obuhavat način na koji se kupac dočekuje, uslužuje i ispraća iz trgovine, kako mu se roba prezentuje, naplaćuje i isporučuje. Menadžment preduzeća kroz pažljivo odabranu marketinšku strategiju procesiranja, može ostvariti prednost nad konkurencijom.

Kada je u pitanju usluživanje kupaca u objektu, razlikuju se tri osnovna sistema usluživanja kupaca: direktno, samoizbor i samousluživanje, dok se usluživanje kupaca van objekta javlja kroz terensku i elektronsku prodaju.

Izgled prodajnog prostora igra veliku ulogu u opredeljenju kupaca za odabir trgovine i menadžeri uređenjem prodajnog prostora šalju kupcima određene poruke s ciljem da ih privuku i zadrže. Mora se voditi računa i o spoljnom i o unutrašnjem izgledu trgovinskih objekata.

Kod spoljnog izgleda objekta potrebno je voditi računa o sledećem: izgledu zgrade, spoljašnjoj reklami, prilazu, ulazu i izlogu.

Kod unutrašnjeg izgleda objekta potrebno je voditi računa o sledećem: o kancelarijskom i skladišnom prostoru – kada je u pitanju veleprodaja, o izložbenom i prodajnom prostoru, prostoru za kretanje i zadržavanje potrošača, osvetljenju i podnim i zidnim oblogama.

I na kraju…

Menadžeri trgovinskih preduzeća nastoje da, kombinujući različite osnovne i dopunske elemente marketing miksa, stvore i u kontinuitetu usavršavaju takvu marketinšku strategiju sa kojom će ostvarivati najbolje rezultate, biti konkurentni i primamljivi za potrošače, pri tome naravno vodeći računa o finansijskim mogućnostima preduzeća.

Ključni pojmovi: instrumenti marketing miksa, proizvod, prodajna cena, prodajno mesto, promocija, personal, procesiranje, prodajni prostor.

Domaći zadatak

Za domaći zadatak je potrebno da:

 • pročitate iz vašeg udžbenika tekst od strane 98 do strane 103. ROK JE 25.03 DO 18 ČASOVA.
 • koristeći podatke iz udžbenika i sa Interneta, napišete sastav na temu “Preobražaj marketinškog koncepta 4P u koncept 4C“. Ovaj sastav mi šaljete mejlom. ROK JE 25.03 DO 18 ČASOVA.
 • zadatak za ambiciozne: napišite esej na temu “Marketinška strategija trgovina robom široke potrošnje u aktuelnim uslovima u našoj zemlji“. Ovo mi takođe šaljete mejlom. ROK ZA SLANJE JE 01.04. DO 18 ČASOVA.

SVA PITANJA I SVE ŠTO VAM NIJE JASNO, MOŽETE DA ME PITATE PREKO KARTICE KONTAKT NA OVOM BLOGU!

SREĆAN RAD!